psp gal02 f01
psp gal02 f02

ZAMÓWIENIA

Przetargi - Ogłoszenia

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynków KP PSP Olkusz

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Termomodernizację budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu” realizowanego w ramach projektu partnerskiego pn. ”Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej z powiatów chrzanowskiego, bocheńskiego oraz olkuskiego”, dofinansowywanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach II konkursu Programu Priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych”. 

 

Informacja o wyborze oferty

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1             - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2a             - Wzór oświadczenia  z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 2b            - Wzór oświadczenia art.24 ust.1 ustawy Pzp

Załącznik nr 3             - Wzór informacji dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 4a           -  Wzór umowy KPPSP Olkusz  część 1

Załącznik nr 4b           - Wzór umowy JRG Wolbrom część 2

Załącznik nr 5a          -  Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych Część 1

Załącznik nr 5b          -  Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych Część 2

Załącznik nr 6a           - Przedmiar robót KPPSP  Olkuszu

Załącznik nr 6b           - Przedmiar robót JRG Wolbrom

Załącznik nr 7a           - Dokumentacja projektowa KPPSP w Olkuszu

Załącznik nr 7b          - Dokumentacja projektowa JRG Wolbrom

Załącznik nr 8a          - STWiORB KPPSP  Olkusz

Załącznik nr 8b           - STWiORB JRG Wolbrom

Załącznik nr 9a             - Wzór harmonogramu rzeczowego KPPSP Olkusz

Załącznik nr 9b             - Wzór harmonogramu rzeczowego JRG Wolbrom

Załącznik nr 10           - Wzór dokumentu gwarancyjnego.