27 Sie 2020 Komenda

Kwatermistrzostwo

W sekcji ds. Kwatermistrzowsko - Technicznych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu pracują 2 osoby. Do obowiązków wydziału  należy między innymi działalność w zakresie szeroko rozumianego zaplecza technicznego, kwatermistrzostwa, oraz współpraca z lokalnymi jednostkami Samorządów Terytorialnych.  

Zadania sekcji ds. Kwatermistrzowsko - Technicznych

 • Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem Ustawy prawo zamówień publicznych. 
 • Zapewnienie części zamiennych do samochodów i sprzętu silnikowego według potrzeb i możliwości finansowych. 
 • Administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 • Zakup środków czystości do utrzymania obiektów oraz artykułów kancelaryjnych. 
 • Prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej.
 • Realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł.
 • Zakup umundurowania, odzieży specjalnej i wyekwipowania osobistego. 
 • Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego
 • Ewidencja wydanego umundurowania, odzieży specjalnej i prowadzenie kart mundurowych w wersji elektronicznej.  
 • Prowadzenie spraw dot. gospodarowania majątkiem KP PSP. 
 • Prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością. 
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych
 • Analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych
 • Poprawa stanu technicznego pojazdów, sprzętu i innego sprzętu technicznego w jednostkach organizacyjnych PSP. 
 • Prowadzenie spraw związanych z planowaniem budżetu jednostki. 
 • Współdziałanie z właściwymi organami samorządowymi, instytucjami i innymi jednostkami z którymi wspólnie realizowane są potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności.
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z art.1 ust.2 Ustawy z dnia 24.08.1991 r. o PSP (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 12, poz. 68 ze zm.) 


 Składniki majątku