13 Gru 2018 Komenda

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

Zadania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego:

 • Przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie na bieżąco  powiadomień o zaistniałych pożarach, klęskach żywiołowych i innych  miejscowych  zagrożeniach,
 • Przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie meldunków o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji skutków  pożarów i innych miejscowych zagrożeń na terenie powiatu,
 • Dysponowanie siłami i środkami Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego a także innych podmiotów ratowniczych i służb specjalistycznych do likwidacji pożarów i miejscowych zagrożeń na terenie powiatu,
 • Dokonywanie bieżącej oceny sytuacji powiatu w zakresie występujących pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz ich operacyjnego zabezpieczenia,
 • Przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie sił i środków Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego,
 • Współdziałanie z instytucjami terenowymi w podejmowaniu decyzji zwalczania zaistniałych pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz likwidacji skutków ich występowania, 
 • Powiadamianie przełożonych oraz władz o zagrożeniach występujących na terenie powiatu oraz prowadzonych działaniach ratowniczo – gaśniczych wg odrębnych ustaleń, 
 • Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji SKKP,
 • Utrzymywanie stałej łączności operacyjnej z Jednostkami Ratowniczo-Gaśniczymi i prowadzenie nadzoru nad prawidłowym ich funkcjonowaniem,
 • Koordynacja działań ratowniczych na terenie powiatu w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych przez jednostki KSRG i inne podmioty ratownicze na terenie powiatu, 
 • Współdziałanie z kierującymi akcją ratowniczo – gaśniczą w zakresie przekazywania informacji i danych niezbędnych do likwidacji zagrożeń, 
 • Śledzenie przebiegu akcji ratowniczo – gaśniczych na terenie powiatu  w aspekcie ich rozwoju oraz zapewnienie niezbędnych sił i środków do ich prowadzenia, 
 • Utrzymanie stałej łączności z SKKW w Krakowie oraz przekazywanie na bieżąco informacji, meldunków itd. wg odrębnych ustaleń,
 • Przyjmowanie i rejestrowanie meldunków o aktualnym stanie sił  i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych i nie włączonych do KSRG z terenu powiatu,
 • Współdziałanie z instytucjami szczebla powiatowego w wypracowaniu decyzji zwalczania zaistniałych zdarzeń oraz likwidacji skutków ich wystąpienia dla potrzeb powiatu, 
 • Prowadzenie „baz danych operacyjnych” dla potrzeb prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych i likwidacji zdarzeń,
 • Prowadzenie akcji „KURIER”,
 • Alarmowanie i powiadamianie funkcjonariuszy KP PSP w Olkuszu w oparciu o szczegółowe wytyczne i rozkazy.
   

Dokumentacja KDR