Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu

  Al. 1000 – lecia 2c, 32 – 300 Olkusz

  Telefon: 0 (32) 641 40 44 / 641 40 08

  Fax: 0 (32) 754 77 21

  E-mail: kppspolkuszstraz.krakow.pl

 

 

ePuap:

 

 


Komendant Powiatowy

bryg. mgr Zbigniew Wrzesień


Z-ca Komendanta Powiatowego

bryg. mgr inż. Michał Polak
  wew. 108


Sekcja ds. Organizacyjno–Kadrowych

Kierownik sekcji

asp. mgr inż. Michał Bielach
  wew. 104

Technik

mgr Lilia Podsiadło
  wew. 104


Sekcja ds. Kontrolno–Rozpoznawczych

Kierownik sekcji

mł. bryg. mgr Tomasz Mucha
  wew. 105

Starszy specjalista

mł. bryg. mgr inż. Marek Kot
  wew. 105


Wydział ds. Operacyjno–Szkoleniowych

Starszy Specjalista - kpt. inż. Paweł Papaj

  wew. 115, 215

 

 

Starszy Specjalista - kpt. inż. Mateusz Podsiadło

  wew. 115, 215


Sekcja ds. Kwatermistrzowsko–Technicznych

Kierownik sekcji

mł. kpt. mgr inż. Remigiusz Kościelny

  wew. 111

Technik

mł. asp. Michał Dziechciewicz

  wew. 111


Sekcja ds. Finansów

Główny Księgowy

mgr Jarosław Tomala
  wew. 106

Inspektor

mgr Beata Pasternak
  wew. 106

 


 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Olkusz

Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Olkuszu

mł. bryg. mgr inż. Piotr Pandel
  wew.: 118
  kom.: 606 143-213

 

 

Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Olkuszu

st. kpt. inż. Grzegorz Szczepara
  wew. 110

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Wolbrom

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Wolbromiu

mł. bryg. mgr inż. Marcin Maciora
  Tel. 32 647-25-70
  Fax. 32 647-25-71

 


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 2C, tel. 32 641 40 08, fax. 32 754 77 21, e-mail: kppspolkuszstraz.krakow.pl).
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej z Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z siedzibą w Krakowie (ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków, tel. 12 6399115, e-mail: iodstraz.krakow.pl ).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO - w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy
przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich
uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do
realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00,  fax. 22 531 O3 01, e-mail: kancelariagiodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.
Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie
podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.